Traditional

三峽歌

險詐沾沾不媿天,交情回首薄如煙。
東遊萬裏雖堪樂,灩澦瞿唐要放船。

Simplified

三峡歌

险诈沾沾不媿天,交情回首薄如烟。
东游万里虽堪乐,灩澦瞿唐要放船。

Pronunciation

sān xiá gē

xiǎn zhà zhān zhān bù kuì tiān , jiāo qíng huí shǒu báo rú yān 。
dōng yóu wàn lǐ suī kān lè , yàn yù qú táng yào fàng chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.