Traditional

三峽歌

蠻江水碧瘴花紅,白舫黃旗無便風。
涪萬四時常避水,棚居高出亂雲中。

Simplified

三峡歌

蛮江水碧瘴花红,白舫黄旗无便风。
涪万四时常避水,棚居高出乱云中。

Pronunciation

sān xiá gē

mán jiāng shuǐ bì zhàng huā hóng , bái fǎng huáng qí wú biàn fēng 。
fú wàn sì shí cháng bì shuǐ , péng jū gāo chū luàn yún zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.