Traditional

三峽歌

萬州溪西花柳多,四鄰相應竹枝歌。
問君今夕不痛飲,奈此滿川明月何!

Simplified

三峡歌

万州溪西花柳多,四邻相应竹枝歌。
问君今夕不痛饮,奈此满川明月何!

Pronunciation

sān xiá gē

wàn zhōu xī xī huā liǔ duō , sì lín xiāng yīng zhú zhī gē 。
wèn jūn jīn xī bù tòng yǐn , nài cǐ mǎn chuān míng yuè hé !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.