Traditional

三峽歌

我遊南賓春暮時,蜀船曾系掛猿枝。
雲迷江岸屈原塔,花落空山夏禹祠。

Simplified

三峡歌

我游南宾春暮时,蜀船曾系挂猿枝。
云迷江岸屈原塔,花落空山夏禹祠。

Pronunciation

sān xiá gē

wǒ yóu nán bīn chūn mù shí , shǔ chuán zēng xì guà yuán zhī 。
yún mí jiāng àn qū yuán tǎ , huā luò kōng shān xià yǔ cí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.