Traditional

三年別

悠悠一別已三年,相望相思明月天。
腸斷青天望明月,別來三十六回圓。

Simplified

三年别

悠悠一别已三年,相望相思明月天。
肠断青天望明月,别来三十六回圆。

Pronunciation

sān nián bié

yōu yōu yī bié yǐ sān nián , xiāng wàng xiāng sī míng yuè tiān 。
cháng duàn qīng tiān wàng míng yuè , bié lái sān shí liù huí yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.