Traditional

三年前嘗與兒輩步過東涇小嶺得勝處可營別墅

前年度嶺踏斜陽,曾蔔松陰置草堂。
隻倚氣吞雲夢澤,竟無錢買雪堆莊。
煙脂菱角空頻摘,火齊楊梅已再嘗。
事不如心居十九,往來常羨捕魚郎。

Simplified

三年前尝与儿辈步过东泾小岭得胜处可营别墅

前年度岭踏斜阳,曾卜松阴置草堂。
只倚气吞云梦泽,竟无钱买雪堆庄。
烟脂菱角空频摘,火齐杨梅已再尝。
事不如心居十九,往来常羡捕鱼郎。

Pronunciation

sān nián qián cháng yǔ ér bèi bù guò dōng jīng xiǎo lǐng dé shèng chǔ kě yíng bié shù

qián nián dù lǐng tà xié yáng , zēng bǔ sōng yīn zhì cǎo táng 。
zhī yǐ qì tūn yún mèng zé , jìng wú qián mǎi xuě duī zhuāng 。
yān zhī líng jiǎo kōng pín zhāi , huǒ qí yáng méi yǐ zài cháng 。
shì bù rú xīn jū shí jiǔ , wǎng lái cháng xiàn bǔ yú láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.