Traditional

三年除夜

晰晰燎火光,氳氳臘酒香。
嗤嗤童稚戲,迢迢歲夜長。
堂上書帳前,長幼合成行。
以我年最長,次第來稱觴。
七十期漸近,萬緣心已忘。
不唯少歡樂,兼亦無悲傷。
素屏應居士,青衣侍孟光。
夫妻老相對,各坐一繩床。
[顧虎頭畫維摩居士圖白衣素屏也。
]

Simplified

三年除夜

晰晰燎火光,氲氲腊酒香。
嗤嗤童稚戏,迢迢岁夜长。
堂上书帐前,长幼合成行。
以我年最长,次第来称觞。
七十期渐近,万缘心已忘。
不唯少欢乐,兼亦无悲伤。
素屏应居士,青衣侍孟光。
夫妻老相对,各坐一绳床。
[顾虎头画维摩居士图白衣素屏也。
]

Pronunciation

sān nián chú yè

xī xī liáo huǒ guāng , yūn yūn xī jiǔ xiāng 。
chī chī tóng zhì xì , tiáo tiáo suì yè cháng 。
táng shàng shū zhàng qián , cháng yòu hé chéng xíng 。
yǐ wǒ nián zuì cháng , cì dì lái chēng shāng 。
qī shí qī jiàn jìn , wàn yuán xīn yǐ wàng 。
bù wéi shǎo huān lè , jiān yì wú bēi shāng 。
sù píng yīng jū shì , qīng yī shì mèng guāng 。
fū qī lǎo xiāng duì , gè zuò yī shéng chuáng 。
[ gù hǔ tóu huà wéi mó jū shì tú bái yī sù píng yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.