Traditional

三月一日府宴學射山

北出升仙路少東,據鞍自笑老從戎。
百年身世酣歌裏,千古功名感慨中。
天遠僅分山仿佛,霧收初見日曈曨。
橫空我欲江湖去,誰借泠然禦寇風。

Simplified

三月一日府宴学射山

北出升仙路少东,据鞍自笑老从戎。
百年身世酣歌里,千古功名感慨中。
天远仅分山仿佛,雾收初见日曈曨。
横空我欲江湖去,谁借泠然御寇风。

Pronunciation

sān yuè yī rì fǔ yàn xué shè shān

běi chū shēng xiān lù shǎo dōng , jù ān zì xiào lǎo cóng róng 。
bǎi nián shēn shì hān gē lǐ , qiān gǔ gōng míng gǎn kǎi zhōng 。
tiān yuǎn jǐn fēn shān fǎng fó , wù shōu chū jiàn rì tóng lóng 。
héng kōng wǒ yù jiāng hú qù , shuí jiè líng rán yù kòu fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.