Traditional

三月三十夜聞杜宇

鬥轉春歸不自由,韶華已逐水東流。
子規獨抱區區意,血淚交零曉未休。

Simplified

三月三十夜闻杜宇

斗转春归不自由,韶华已逐水东流。
子规独抱区区意,血泪交零晓未休。

Pronunciation

sān yuè sān shí yè wén dù yǔ

dǒu zhuǎn chūn guī bù zì yóu , sháo huá yǐ zhú shuǐ dōng liú 。
zǐ guī dú bào qū qū yì , xuè lèi jiāo líng xiǎo wèi xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.