Traditional

三月三十日作

今朝三月盡,寂寞春事畢。
黃鳥漸無聲,朱櫻新結實。
臨風獨長嘆,此嘆意非一。
半百過九年,艷陽殘一日。
隨年減歡笑,逐日添衰疾。
且遣花下歌,送此杯中物。

Simplified

三月三十日作

今朝三月尽,寂寞春事毕。
黄鸟渐无声,朱樱新结实。
临风独长叹,此叹意非一。
半百过九年,艳阳残一日。
随年减欢笑,逐日添衰疾。
且遣花下歌,送此杯中物。

Pronunciation

sān yuè sān shí rì zuò

jīn zhāo sān yuè jìn , jì mò chūn shì bì 。
huáng niǎo jiàn wú shēng , zhū yīng xīn jié shí 。
lín fēng dú cháng tàn , cǐ tàn yì fēi yī 。
bàn bǎi guò jiǔ nián , yàn yáng cán yī rì 。
suí nián jiǎn huān xiào , zhú rì tiān shuāi jí 。
qiě qiǎn huā xià gē , sòng cǐ bēi zhōng wù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.