Traditional

三月三十日題慈恩寺

慈恩春色今朝盡,盡日徘徊倚寺門。
惆悵春歸留不得,紫藤花下漸黃昏。

Simplified

三月三十日题慈恩寺

慈恩春色今朝尽,尽日徘徊倚寺门。
惆怅春归留不得,紫藤花下渐黄昏。

Pronunciation

sān yuè sān shí rì tí cí ēn sì

cí ēn chūn sè jīn zhāo jìn , jìn rì pái huái yǐ sì mén 。
chóu chàng chūn guī liú bù dé , zǐ téng huā xià jiàn huáng hūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.