Traditional

三月三日

暮春風景初三日,流世光陰半百年。
欲作閑遊無好伴,半江惆悵卻回船。

Simplified

三月三日

暮春风景初三日,流世光阴半百年。
欲作闲游无好伴,半江惆怅却回船。

Pronunciation

sān yuè sān rì

mù chūn fēng jǐng chū sān rì , liú shì guāng yīn bàn bǎi nián 。
yù zuò xián yóu wú hǎo bàn , bàn jiāng chóu chàng què huí chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.