Traditional

三月三日宴王明府山亭(見《歲時雜詠》)

暮春嘉月,上巳芳辰。
群公禊飲,於洛之濱。

Simplified

三月三日宴王明府山亭(见《岁时杂咏》)

暮春嘉月,上巳芳辰。
群公禊饮,于洛之滨。

Pronunciation

sān yuè sān rì yàn wáng míng fǔ shān tíng ( jiàn < suì shí zá yǒng >)

mù chūn jiā yuè , shàng sì fāng chén 。
qún gōng xì yǐn , yú luò zhī bīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.