Traditional

三月三日登庾樓寄庾三十二

三日歡遊辭曲水,二年愁臥在長沙。
每登高處長相意,何況茲樓屬庾家。

Simplified

三月三日登庾楼寄庾三十二

三日欢游辞曲水,二年愁卧在长沙。
每登高处长相意,何况兹楼属庾家。

Pronunciation

sān yuè sān rì dēng yǔ lóu jì yǔ sān shí èr

sān rì huān yóu cí qū shuǐ , èr nián chóu wò zài cháng shā 。
měi dēng gāo chǔ cháng xiāng yì , hé kuàng zī lóu shǔ yǔ jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.