Traditional

三月三日祓禊洛濱

三月草萋萋,黃鶯歇又啼。
柳橋晴有絮,沙路潤無泥。
禊事修初半,遊人到欲齊。
金鈿耀桃李,絲管駭鳧鹥。
轉岸回船尾,臨流簇馬蹄。
鬧翻揚子渡,蹋破魏王堤。
妓接謝公宴,詩陪荀令題。
舟同李膺泛,醴為穆生攜。
水引春心蕩,花牽醉眼迷。
塵街從鼓動,煙樹任鴉棲。
舞急紅腰軟,歌遲翠黛低。
夜歸何用燭,新月鳳樓西。

Simplified

三月三日祓禊洛滨

三月草萋萋,黄莺歇又啼。
柳桥晴有絮,沙路润无泥。
禊事修初半,游人到欲齐。
金钿耀桃李,丝管骇凫鹥。
转岸回船尾,临流簇马蹄。
闹翻扬子渡,蹋破魏王堤。
妓接谢公宴,诗陪荀令题。
舟同李膺泛,醴为穆生携。
水引春心荡,花牵醉眼迷。
尘街从鼓动,烟树任鸦栖。
舞急红腰软,歌迟翠黛低。
夜归何用烛,新月凤楼西。

Pronunciation

sān yuè sān rì fú xì luò bīn

sān yuè cǎo qī qī , huáng yīng xiē yòu tí 。
liǔ qiáo qíng yǒu xù , shā lù rùn wú ní 。
xì shì xiū chū bàn , yóu rén dào yù qí 。
jīn diàn yào táo lǐ , sī guǎn hài fú yī 。
zhuǎn àn huí chuán wěi , lín liú cù mǎ tí 。
nào fān yáng zǐ dù , tà pò wèi wáng dī 。
jì jiē xiè gōng yàn , shī péi xún líng tí 。
zhōu tóng lǐ yīng fàn , lǐ wéi mù shēng xié 。
shuǐ yǐn chūn xīn dàng , huā qiān zuì yǎn mí 。
chén jiē cóng gǔ dòng , yān shù rèn yā qī 。
wǔ jí hóng yāo ruǎn , gē chí cuì dài dī 。
yè guī hé yòng zhú , xīn yuè fèng lóu xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.