Traditional

三月三日詔宴定昆池宮莊賦得筵字

鳳凰樓下對天泉,鸚鵡洲中匝管弦。
舊識平陽佳麗地,今逢上巳盛明年。
舟將水動千尋日,幕共林橫兩岸煙。
不降玉人觀禊飲,誰令醉舞拂賓筵。

Simplified

三月三日诏宴定昆池宫庄赋得筵字

凤凰楼下对天泉,鹦鹉洲中匝管弦。
旧识平阳佳丽地,今逢上巳盛明年。
舟将水动千寻日,幕共林横两岸烟。
不降玉人观禊饮,谁令醉舞拂宾筵。

Pronunciation

sān yuè sān rì zhào yàn dìng kūn chí gōng zhuāng fù dé yán zì

fèng huáng lóu xià duì tiān quán , yīng wǔ zhōu zhōng zā guǎn xián 。
jiù shí píng yáng jiā lì dì , jīn féng shàng sì shèng míng nián 。
zhōu jiāng shuǐ dòng qiān xún rì , mù gòng lín héng liǎng àn yān 。
bù jiàng yù rén guān xì yǐn , shuí líng zuì wǔ fú bīn yán 。

0
No votes yet
Chinese

Reviews

No reviews yet.