Traditional

三月三日

畫堂三月初三日,絮撲窗紗燕拂檐。
蓮子數杯嘗冷酒,柘枝一曲試春衫。
階臨池面勝看鏡,戶映花叢當下簾。
指點樓南玩新月,玉鉤素手兩纖纖。

Simplified

三月三日

画堂三月初三日,絮扑窗纱燕拂檐。
莲子数杯尝冷酒,柘枝一曲试春衫。
阶临池面胜看镜,户映花丛当下帘。
指点楼南玩新月,玉钩素手两纤纤。

Pronunciation

sān yuè sān rì

huà táng sān yuè chū sān rì , xù pū chuāng shā yàn fú yán 。
lián zǐ shù bēi cháng lěng jiǔ , zhè zhī yī qū shì chūn shān 。
jiē lín chí miàn shèng kàn jìng , hù yìng huā cóng dāng xià lián 。
zhǐ diǎn lóu nán wán xīn yuè , yù gōu sù shǒu liǎng xiān xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.