Traditional

三月二十七日夜醉中作

前年膾鯨東海上,白浪如山寄豪壯。
去年射虎南山秋,夜歸急雪滿貂裘。
今年摧頹最堪笑,華發蒼顏羞自照。
誰知得酒尚能狂,脫帽向人時大叫。
逆胡未滅心未平,孤劍床頭鏗有聲。
破驛夢回燈欲死,打窗風雨正三更。

Simplified

三月二十七日夜醉中作

前年脍鲸东海上,白浪如山寄豪壮。
去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘。
今年摧颓最堪笑,华发苍颜羞自照。
谁知得酒尚能狂,脱帽向人时大叫。
逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。
破驿梦回灯欲死,打窗风雨正三更。

Pronunciation

sān yuè èr shí qī rì yè zuì zhōng zuò

qián nián kuài jīng dōng hǎi shàng , bái làng rú shān jì háo zhuàng 。
qù nián shè hǔ nán shān qiū , yè guī jí xuě mǎn diāo qiú 。
jīn nián cuī tuí zuì kān xiào , huá fā cāng yán xiū zì zhào 。
shuí zhī dé jiǔ shàng néng kuáng , tuō mào xiàng rén shí dà jiào 。
nì hú wèi miè xīn wèi píng , gū jiàn chuáng tóu kēng yǒu shēng 。
pò yì mèng huí dēng yù sǐ , dǎ chuāng fēng yǔ zhèng sān gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.