Traditional

三月二十五夜達旦不能寐

愁眼已無寐,更堪衰病嬰?
蕭蕭窗竹影,磔磔水禽聲。
捶楚民方急,煙塵虜未平。
一身那敢計,雪涕為時傾!

Simplified

三月二十五夜达旦不能寐

愁眼已无寐,更堪衰病婴?
萧萧窗竹影,磔磔水禽声。
捶楚民方急,烟尘虏未平。
一身那敢计,雪涕为时倾!

Pronunciation

sān yuè èr shí wǔ yè dá dàn bù néng mèi

chóu yǎn yǐ wú mèi , gēng kān shuāi bìng yīng ?
xiāo xiāo chuāng zhú yǐng , zhé zhé shuǐ qín shēng 。
chuí chǔ mín fāng jí , yān chén lǔ wèi píng 。
yī shēn nà gǎn jì , xuě tì wéi shí qīng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.