Traditional

三月二十八日贈周判官

一春惆悵殘三日,醉問周郎憶得無。
柳絮送人鶯勸酒,去年今日別東都。

Simplified

三月二十八日赠周判官

一春惆怅残三日,醉问周郎忆得无。
柳絮送人莺劝酒,去年今日别东都。

Pronunciation

sān yuè èr shí bā rì zèng zhōu pàn guān

yī chūn chóu chàng cán sān rì , zuì wèn zhōu láng yì dé wú 。
liǔ xù sòng rén yīng quàn jiǔ , qù nián jīn rì bié dōng dū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.