Traditional

三月二十日兒輩出謁孤坐北窗

歲月不相貸,布谷忽已鳴。
新夏亦自佳,北窗綠陰成。
讀書老易倦,披衣繞階行,摩挲桄榔杖,與汝樂太平。

Simplified

三月二十日儿辈出谒孤坐北窗

岁月不相贷,布谷忽已鸣。
新夏亦自佳,北窗绿阴成。
读书老易倦,披衣绕阶行,摩挲桄榔杖,与汝乐太平。

Pronunciation

sān yuè èr shí rì ér bèi chū yè gū zuò běi chuāng

suì yuè bù xiāng dài , bù gǔ hū yǐ míng 。
xīn xià yì zì jiā , běi chuāng lǜ yīn chéng 。
dú shū lǎo yì juàn , pī yī rào jiē xíng , mó suō guāng láng zhàng , yǔ rǔ lè tài píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.