Traditional

三月二十日詔宴樂遊園賦得風字

樂遊形勝地,表裏望郊宮。
北闕連天頂,南山對掌中。
皇恩貸芳月,旬宴美成功。
魚戲芙蓉水,鶯啼楊柳風。
春光看欲暮,天澤戀無窮。
長袖招斜日,留光待曲終。

Simplified

三月二十日诏宴乐游园赋得风字

乐游形胜地,表里望郊宫。
北阙连天顶,南山对掌中。
皇恩贷芳月,旬宴美成功。
鱼戏芙蓉水,莺啼杨柳风。
春光看欲暮,天泽恋无穷。
长袖招斜日,留光待曲终。

Pronunciation

sān yuè èr shí rì zhào yàn lè yóu yuán fù dé fēng zì

lè yóu xíng shèng dì , biǎo lǐ wàng jiāo gōng 。
běi què lián tiān dǐng , nán shān duì zhǎng zhōng 。
huáng ēn dài fāng yuè , xún yàn měi chéng gōng 。
yú xì fú róng shuǐ , yīng tí yáng liǔ fēng 。
chūn guāng kàn yù mù , tiān zé liàn wú qióng 。
cháng xiù zhāo xié rì , liú guāng dài qū zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.