Traditional

三月十六日至柯橋迎子布東還

江國常年秋雁飛,吾兒遠客寄書稀。
道途一見相持泣,鄰曲聚觀同載歸。
草草杯盤更起舞,匆匆刀尺旋裁衣。
從今父子茅檐下,回首人間萬事非。

Simplified

三月十六日至柯桥迎子布东还

江国常年秋雁飞,吾儿远客寄书稀。
道途一见相持泣,邻曲聚观同载归。
草草杯盘更起舞,匆匆刀尺旋裁衣。
从今父子茅檐下,回首人间万事非。

Pronunciation

sān yuè shí liù rì zhì kē qiáo yíng zǐ bù dōng huán

jiāng guó cháng nián qiū yàn fēi , wú ér yuǎn kè jì shū xī 。
dào tú yī jiàn xiāng chí qì , lín qū jù guān tóng zài guī 。
cǎo cǎo bēi pán gēng qǐ wǔ , cōng cōng dāo chǐ xuán cái yī 。
cóng jīn fù zǐ máo yán xià , huí shǒu rén jiān wàn shì fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.