Traditional

三月晦日晚聞鳥聲

晚來林鳥語殷勤,似惜風光說向人。
遣脫破袍勞報暖,催沽美酒敢辭貧?
聲聲勸醉應須醉,一歲唯殘半日春。

Simplified

三月晦日晚闻鸟声

晚来林鸟语殷勤,似惜风光说向人。
遣脱破袍劳报暖,催沽美酒敢辞贫?
声声劝醉应须醉,一岁唯残半日春。

Pronunciation

sān yuè huì rì wǎn wén niǎo shēng

wǎn lái lín niǎo yǔ yīn qín , sì xī fēng guāng shuō xiàng rén 。
qiǎn tuō pò páo láo bào nuǎn , cuī gū měi jiǔ gǎn cí pín ?
shēng shēng quàn zuì yīng xū zuì , yī suì wéi cán bàn rì chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.