Traditional

三月李明府後亭泛舟(一作皇甫冉詩)

江南風景復如何,聞道新亭更欲過。
處處紉蘭春浦淥,萋萋籍草遠山多。
壺觴須就陶彭澤,時俗猶傳晉永和。
更待持橈徐轉去,微風落日水增波。

Simplified

三月李明府后亭泛舟(一作皇甫冉诗)

江南风景复如何,闻道新亭更欲过。
处处纫兰春浦渌,萋萋籍草远山多。
壶觞须就陶彭泽,时俗犹传晋永和。
更待持桡徐转去,微风落日水增波。

Pronunciation

sān yuè lǐ míng fǔ hòu tíng fàn zhōu ( yī zuò huáng fǔ rǎn shī )

jiāng nán fēng jǐng fù rú hé , wén dào xīn tíng gēng yù guò 。
chǔ chǔ rèn lán chūn pǔ lù , qī qī jí cǎo yuǎn shān duō 。
hú shāng xū jiù táo péng zé , shí sú yóu chuán jìn yǒng hé 。
gēng dài chí ráo xú zhuǎn qù , wēi fēng luò rì shuǐ zēng bō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.