Traditional

三月閨怨

三月時將盡,空房妾獨居。
蛾眉愁自結,鬢發沒情梳。

Simplified

三月闺怨

三月时将尽,空房妾独居。
蛾眉愁自结,鬓发没情梳。

Pronunciation

sān yuè guī yuàn

sān yuè shí jiāng jìn , kōng fáng qiè dú jū 。
é méi chóu zì jié , bìn fā méi qíng shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.