Traditional

三江小渡

溪水將橋不復回,小舟猶倚短篙開。
交情得似山溪渡,不管風波去又來。

Simplified

三江小渡

溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开。
交情得似山溪渡,不管风波去又来。

Pronunciation

sān jiāng xiǎo dù

xī shuǐ jiāng qiáo bù fù huí , xiǎo zhōu yóu yǐ duǎn gāo kāi 。
jiāo qíng dé sì shān xī dù , bù guǎn fēng bō qù yòu lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.