Traditional

三遊洞前巖下小潭水甚奇取以煎茶

苔徑芒鞋滑不妨,潭邊聊得據胡床。
巖空倒看峰巒影,澗遠中含藥草香。
汲取滿瓶牛乳白,分流觸石佩聲長。
囊中日鑄傳天下,不是名泉不合嘗。

Simplified

三游洞前岩下小潭水甚奇取以煎茶

苔径芒鞋滑不妨,潭边聊得据胡床。
岩空倒看峰峦影,涧远中含药草香。
汲取满瓶牛乳白,分流触石佩声长。
囊中日铸传天下,不是名泉不合尝。

Pronunciation

sān yóu dòng qián yán xià xiǎo tán shuǐ shèn qí qǔ yǐ jiān chá

tái jìng máng xié huá bù fáng , tán biān liáo dé jù hú chuáng 。
yán kōng dǎo kàn fēng luán yǐng , jiàn yuǎn zhōng hán yào cǎo xiāng 。
jí qǔ mǎn píng niú rǔ bái , fēn liú chù shí pèi shēng cháng 。
náng zhōng rì zhù chuán tiān xià , bù shì míng quán bù hé cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.