Traditional

三用韻

素律初回馭,商飆暗觸襟。
乍傷詩客思,還動旅人心。
蟬噪因風斷,鱗遊見鷺沈。
笛聲隨晚吹,松韻激遙砧。
地覆青袍草,窗橫綠綺琴。
煙霄難自致,歲月易相侵。
澗柳橫孤彴,巖藤架密陰。
瀟湘期釣侶,鄠杜別家林。
遺愧虞卿璧,言依季布金。
錚鏦聞郢唱,次第發巴音。
螢影沖簾落,蟲聲擁砌吟。
樓高思共釣,寺遠想同尋。
入夜愁難遣,逢秋恨莫任。
蝸遊苔徑滑,鶴步翠塘深。
莫問榮兼辱,寧論古與今。
固窮憐甕牖,感舊惜蒿簪。
晚日舒霞綺,遙天倚黛岑。
鴛鸞方翙翙,驊驥整駸駸。
未化投陂竹,空思出谷禽。
感多聊自遣,桑落且閑斟。

Simplified

三用韵

素律初回驭,商飙暗触襟。
乍伤诗客思,还动旅人心。
蝉噪因风断,鳞游见鹭沈。
笛声随晚吹,松韵激遥砧。
地覆青袍草,窗横绿绮琴。
烟霄难自致,岁月易相侵。
涧柳横孤彴,岩藤架密阴。
潇湘期钓侣,鄠杜别家林。
遗愧虞卿璧,言依季布金。
铮鏦闻郢唱,次第发巴音。
萤影冲帘落,虫声拥砌吟。
楼高思共钓,寺远想同寻。
入夜愁难遣,逢秋恨莫任。
蜗游苔径滑,鹤步翠塘深。
莫问荣兼辱,宁论古与今。
固穷怜瓮牖,感旧惜蒿簪。
晚日舒霞绮,遥天倚黛岑。
鸳鸾方翙翙,骅骥整駸駸。
未化投陂竹,空思出谷禽。
感多聊自遣,桑落且闲斟。

Pronunciation

sān yòng yùn

sù lǜ chū huí yù , shāng biāo àn chù jīn 。
zhà shāng shī kè sī , huán dòng lǚ rén xīn 。
chán zào yīn fēng duàn , lín yóu jiàn lù shěn 。
dí shēng suí wǎn chuī , sōng yùn jī yáo zhēn 。
dì fù qīng páo cǎo , chuāng héng lǜ qǐ qín 。
yān xiāo nán zì zhì , suì yuè yì xiāng qīn 。
jiàn liǔ héng gū zhuó , yán téng jià mì yīn 。
xiāo xiāng qī diào lǚ , hù dù bié jiā lín 。
yí kuì yú qīng bì , yán yī jì bù jīn 。
zhēng cōng wén yǐng chàng , cì dì fā bā yīn 。
yíng yǐng chōng lián luò , chóng shēng yōng qì yín 。
lóu gāo sī gòng diào , sì yuǎn xiǎng tóng xún 。
rù yè chóu nán qiǎn , féng qiū hèn mò rèn 。
wō yóu tái jìng huá , hè bù cuì táng shēn 。
mò wèn róng jiān rǔ , níng lùn gǔ yǔ jīn 。
gù qióng lián wèng yǒu , gǎn jiù xī hāo zān 。
wǎn rì shū xiá qǐ , yáo tiān yǐ dài cén 。
yuān luán fāng huì huì , huá jì zhěng qīn qīn 。
wèi huà tóu bēi zhú , kōng sī chū gǔ qín 。
gǎn duō liáo zì qiǎn , sāng luò qiě xián zhēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.