Traditional

三秦民謠

武功太白,去天三百。
孤雲兩角,去天一握。
山水險阻,黃金子午。
蛇盤鳥櫳,勢與天通。

Simplified

三秦民谣

武功太白,去天三百。
孤云两角,去天一握。
山水险阻,黄金子午。
蛇盘鸟栊,势与天通。

Pronunciation

sān qín mín yáo

wǔ gōng tài bái , qù tiān sān bǎi 。
gū yún liǎng jiǎo , qù tiān yī wò 。
shān shuǐ xiǎn zǔ , huáng jīn zǐ wǔ 。
shé pán niǎo lóng , shì yǔ tiān tōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.