Traditional

三良詩

功名不可為。
忠義我所安。
秦穆先下世。
三臣皆自殘。
生時等榮樂。
既沒同憂患。
誰言捐軀易。
殺身誠獨難。
攬涕登君墓。
臨穴仰天嘆。
長夜何冥冥。
一往不復還。
黃鳥為悲鳴。
哀哉傷肺肝。

Simplified

三良诗

功名不可为。
忠义我所安。
秦穆先下世。
三臣皆自残。
生时等荣乐。
既没同忧患。
谁言捐躯易。
杀身诚独难。
揽涕登君墓。
临穴仰天叹。
长夜何冥冥。
一往不复还。
黄鸟为悲鸣。
哀哉伤肺肝。

Pronunciation

sān liáng shī

gōng míng bù kě wéi , zhōng yì wǒ suǒ ān , qín mù xiān xià shì , sān chén jiē zì cán , shēng shí děng róng lè , jì méi tóng yōu huàn , shuí yán juān qū yì , shā shēn chéng dú nán , lǎn tì dēng jūn mù , lín xué yǎng tiān tàn , cháng yè hé míng míng , yī wǎng bù fù huán , huáng niǎo wéi bēi míng , āi zāi shāng fèi gān ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.