Traditional

三謠·朱藤謠

朱藤朱藤,溫如紅玉,直如朱繩。
自我得爾以為杖,大有裨於股肱。
前年左選,東南萬裏。
交遊別我於國門,親友送我於浐水。
登高山兮車倒輪摧,渡漢水兮馬跙蹄開。
中途不進,部曲多回。
唯此朱藤,實隨我來。
瘴癘之鄉,無人之地。
扶衛衰病,驅訶魑魅。
吾獨一身,賴爾為二。
或水或陸,自北徂南。
泥黏雪滑,足力不堪。
吾本兩足,得爾為三。
紫霄峰頭,黃石巖下。
松門石磴,不通輿馬。
吾與爾披雲撥水,環山繞野。
二年蹋遍匡廬間,未嘗一步而相舍。
雖有佳子弟,良友朋,扶危助蹇,不如朱藤。
嗟乎,窮既若是,通復何如,吾不以常杖待爾,爾勿以常人望吾。
朱藤朱藤,吾雖青雲之上,黃泥之下,誓不棄爾於斯須。

Simplified

三谣·朱藤谣

朱藤朱藤,温如红玉,直如朱绳。
自我得尔以为杖,大有裨于股肱。
前年左选,东南万里。
交游别我于国门,亲友送我于浐水。
登高山兮车倒轮摧,渡汉水兮马跙蹄开。
中途不进,部曲多回。
唯此朱藤,实随我来。
瘴疠之乡,无人之地。
扶卫衰病,驱诃魑魅。
吾独一身,赖尔为二。
或水或陆,自北徂南。
泥黏雪滑,足力不堪。
吾本两足,得尔为三。
紫霄峰头,黄石岩下。
松门石磴,不通舆马。
吾与尔披云拨水,环山绕野。
二年蹋遍匡庐间,未尝一步而相舍。
虽有佳子弟,良友朋,扶危助蹇,不如朱藤。
嗟乎,穷既若是,通复何如,吾不以常杖待尔,尔勿以常人望吾。
朱藤朱藤,吾虽青云之上,黄泥之下,誓不弃尔于斯须。

Pronunciation

sān yáo · zhū téng yáo

zhū téng zhū téng , wēn rú hóng yù , zhí rú zhū shéng 。
zì wǒ dé ěr yǐ wéi zhàng , dà yǒu bì yú gǔ gōng 。
qián nián zuǒ xuǎn , dōng nán wàn lǐ 。
jiāo yóu bié wǒ yú guó mén , qīn yǒu sòng wǒ yú chǎn shuǐ 。
dēng gāo shān xī chē dǎo lún cuī , dù hàn shuǐ xī mǎ jū tí kāi 。
zhōng tú bù jìn , bù qū duō huí 。
wéi cǐ zhū téng , shí suí wǒ lái 。
zhàng lì zhī xiāng , wú rén zhī dì 。
fú wèi shuāi bìng , qū hē chī mèi 。
wú dú yī shēn , lài ěr wéi èr 。
huò shuǐ huò lù , zì běi cú nán 。
ní nián xuě huá , zú lì bù kān 。
wú běn liǎng zú , dé ěr wéi sān 。
zǐ xiāo fēng tóu , huáng shí yán xià 。
sōng mén shí dèng , bù tōng yú mǎ 。
wú yǔ ěr pī yún bō shuǐ , huán shān rào yě 。
èr nián tà biàn kuāng lú jiān , wèi cháng yī bù ér xiāng shè 。
suī yǒu jiā zǐ dì , liáng yǒu péng , fú wēi zhù jiǎn , bù rú zhū téng 。
jiē hū , qióng jì ruò shì , tōng fù hé rú , wú bù yǐ cháng zhàng dài ěr , ěr wù yǐ cháng rén wàng wú 。
zhū téng zhū téng , wú suī qīng yún zhī shàng , huáng ní zhī xià , shì bù qì ěr yú sī xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.