Traditional

三謠·素屏謠

素屏素屏,胡為乎不文不飾,不丹不青?
當世豈無李陽冰之篆字,張旭之筆跡?
邊鸞之花鳥,張璪之松石?
吾不令加一點一畫於其上,欲爾保真而全白。
吾於香爐峰下置草堂,二屏倚在東西墻。
夜如明月入我室,曉如白雲圍我床。
我心久養浩然氣,亦欲與爾表裏相輝光。
爾不見當今甲第與王宮,織成步障銀屏風。
綴珠陷鈿貼雲母,五金七寶相玲瓏。
貴豪待此方悅目,晏然寢臥乎其中。
素屏素屏,物各有所宜,用各有所施。
爾今木為骨兮紙為面,舍吾草堂欲何之?

Simplified

三谣·素屏谣

素屏素屏,胡为乎不文不饰,不丹不青?
当世岂无李阳冰之篆字,张旭之笔迹?
边鸾之花鸟,张璪之松石?
吾不令加一点一画于其上,欲尔保真而全白。
吾于香炉峰下置草堂,二屏倚在东西墙。
夜如明月入我室,晓如白云围我床。
我心久养浩然气,亦欲与尔表里相辉光。
尔不见当今甲第与王宫,织成步障银屏风。
缀珠陷钿贴云母,五金七宝相玲珑。
贵豪待此方悦目,晏然寝卧乎其中。
素屏素屏,物各有所宜,用各有所施。
尔今木为骨兮纸为面,舍吾草堂欲何之?

Pronunciation

sān yáo · sù píng yáo

sù píng sù píng , hú wéi hū bù wén bù shì , bù dān bù qīng ?
dāng shì qǐ wú lǐ yáng bīng zhī zhuàn zì , zhāng xù zhī bǐ jì ?
biān luán zhī huā niǎo , zhāng zǎo zhī sōng shí ?
wú bù líng jiā yī diǎn yī huà yú qí shàng , yù ěr bǎo zhēn ér quán bái 。
wú yú xiāng lú fēng xià zhì cǎo táng , èr píng yǐ zài dōng xī qiáng 。
yè rú míng yuè rù wǒ shì , xiǎo rú bái yún wéi wǒ chuáng 。
wǒ xīn jiǔ yǎng hào rán qì , yì yù yǔ ěr biǎo lǐ xiāng huī guāng 。
ěr bù jiàn dāng jīn jiǎ dì yǔ wáng gōng , zhī chéng bù zhàng yín píng fēng 。
zhuì zhū xiàn diàn tiē yún mǔ , wǔ jīn qī bǎo xiāng líng lóng 。
guì háo dài cǐ fāng yuè mù , yàn rán qǐn wò hū qí zhōng 。
sù píng sù píng , wù gè yǒu suǒ yí , yòng gè yǒu suǒ shī 。
ěr jīn mù wéi gǔ xī zhǐ wéi miàn , shè wú cǎo táng yù hé zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.