Traditional

三謠·蟠木謠

蟠木蟠木,有似我身;不中乎器,無用於人。
下擁腫而上轔菌,桷不桷兮輪不輪。
天子建明堂兮既非梁棟,諸侯斫大輅兮材又不中。
唯我病夫,或有所用。
用爾為幾,承吾臂支吾頤而已矣。
不傷爾性,不枉爾理。
爾怏怏為幾之外,無所用爾。
爾既不材,吾亦不材,胡為乎人間裴回?
蟠木蟠木,吾與汝歸草堂去來。

Simplified

三谣·蟠木谣

蟠木蟠木,有似我身;不中乎器,无用于人。
下拥肿而上辚菌,桷不桷兮轮不轮。
天子建明堂兮既非梁栋,诸侯斫大辂兮材又不中。
唯我病夫,或有所用。
用尔为几,承吾臂支吾颐而已矣。
不伤尔性,不枉尔理。
尔怏怏为几之外,无所用尔。
尔既不材,吾亦不材,胡为乎人间裴回?
蟠木蟠木,吾与汝归草堂去来。

Pronunciation

sān yáo · pán mù yáo

pán mù pán mù , yǒu sì wǒ shēn û bù zhōng hū qì , wú yòng yú rén 。
xià yōng zhǒng ér shàng lín jūn , jué bù jué xī lún bù lún 。
tiān zǐ jiàn míng táng xī jì fēi liáng dòng , zhū hóu zhuó dà lù xī cái yòu bù zhōng 。
wéi wǒ bìng fū , huò yǒu suǒ yòng 。
yòng ěr wéi jī , chéng wú bì zhī wú yí ér yǐ yǐ 。
bù shāng ěr xìng , bù wǎng ěr lǐ 。
ěr yàng yàng wéi jī zhī wài , wú suǒ yòng ěr 。
ěr jì bù cái , wú yì bù cái , hú wéi hū rén jiān péi huí ?
pán mù pán mù , wú yǔ rǔ guī cǎo táng qù lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.