Traditional

三適贈道友

褐綾袍厚暖,臥蓋行坐披。
紫氈履寬穩,蹇步頗相宜。
足適已忘履,身適已忘衣。
況我心又適,兼忘是與非。
三適今為一,怡怡復熙熙。
禪那不動處,混沌未鑿時。
此固不可說,為君強言之。

Simplified

三适赠道友

褐绫袍厚暖,卧盖行坐披。
紫毡履宽稳,蹇步颇相宜。
足适已忘履,身适已忘衣。
况我心又适,兼忘是与非。
三适今为一,怡怡复熙熙。
禅那不动处,混沌未凿时。
此固不可说,为君强言之。

Pronunciation

sān shì zèng dào yǒu

hè líng páo hòu nuǎn , wò gài xíng zuò pī 。
zǐ zhān lǚ kuān wěn , jiǎn bù pō xiāng yí 。
zú shì yǐ wàng lǚ , shēn shì yǐ wàng yī 。
kuàng wǒ xīn yòu shì , jiān wàng shì yǔ fēi 。
sān shì jīn wéi yī , yí yí fù xī xī 。
chán nà bù dòng chǔ , hùn dùn wèi záo shí 。
cǐ gù bù kě shuō , wéi jūn qiáng yán zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.