Traditional

三齒墮歌

一葉落知天下秋,三齒墮矣吾生休!
詩人未脫紈褲態,尚樂華屋悲山丘。
蓼花荻葉可以解我憂,鸕鶿白鷺可以從我遊。
君看貂蟬與兜鍪,等為岑岑壓我頭。
豈知石闌幹下買篛笠;一棹飄然煙雨舟。
不須強預家國憂,亦莫妄陳帷幄籌,功名富貴兩悠悠,惟有杜宇可與謀。

Simplified

三齿堕歌

一叶落知天下秋,三齿堕矣吾生休!
诗人未脱纨裤态,尚乐华屋悲山丘。
蓼花荻叶可以解我忧,鸬鹚白鹭可以从我游。
君看貂蝉与兜鍪,等为岑岑压我头。
岂知石阑干下买篛笠;一棹飘然烟雨舟。
不须强预家国忧,亦莫妄陈帷幄筹,功名富贵两悠悠,惟有杜宇可与谋。

Pronunciation

sān chǐ duò gē

yī yè luò zhī tiān xià qiū , sān chǐ duò yǐ wú shēng xiū !
shī rén wèi tuō wán kù tài , shàng lè huá wū bēi shān qiū 。
liǎo huā dí yè kě yǐ jiě wǒ yōu , lú cí bái lù kě yǐ cóng wǒ yóu 。
jūn kàn diāo chán yǔ dōu móu , děng wéi cén cén yā wǒ tóu 。
qǐ zhī shí lán gān xià mǎi ruò lì û yī zhào piāo rán yān yǔ zhōu 。
bù xū qiáng yù jiā guó yōu , yì mò wàng chén wéi wò chóu , gōng míng fù guì liǎng yōu yōu , wéi yǒu dù yǔ kě yǔ móu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.