Traditional

上丁

燎火明中庭,老槐泣殘雨。
白頭奉祀事,恐懼劇仰俯。
三終樂在懸,再拜肉升俎。
誰言千載後,恍若到鄒魯。
吾國雖褊小,大社胙茆土。
如何儼章綬,日夜臨箠楚?
藏書如丘山,及物無一羽。
吾其可憐哉,去去老農圃!

Simplified

上丁

燎火明中庭,老槐泣残雨。
白头奉祀事,恐惧剧仰俯。
三终乐在悬,再拜肉升俎。
谁言千载後,恍若到邹鲁。
吾国虽褊小,大社胙茆土。
如何俨章绶,日夜临箠楚?
藏书如丘山,及物无一羽。
吾其可怜哉,去去老农圃!

Pronunciation

shàng dīng

liáo huǒ míng zhōng tíng , lǎo huái qì cán yǔ 。
bái tóu fèng sì shì , kǒng jù jù yǎng fǔ 。
sān zhōng lè zài xuán , zài bài ròu shēng zǔ 。
shuí yán qiān zài hòu , huǎng ruò dào zōu lǔ 。
wú guó suī biǎn xiǎo , dà shè zuò máo tǔ 。
rú hé yǎn zhāng shòu , rì yè lín chuí chǔ ?
cáng shū rú qiū shān , jí wù wú yī yǔ 。
wú qí kě lián zāi , qù qù lǎo nóng pǔ !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.