Traditional

上之回

鹹陽宮闕天下壯,五更衛士傳雞唱,重門洞開鑾駕出,回中更在雲霄上。
雲霄一路蟠青冥,車聲隱轔馳雷霆。
宓妃穿仗王母下,何必軒皇居大庭。
君王遊幸無終極,萬年盡是歡娛日。
文成已死方不讎,茂陵松柏秋蕭瑟。

Simplified

上之回

咸阳宫阙天下壮,五更卫士传鸡唱,重门洞开銮驾出,回中更在云霄上。
云霄一路蟠青冥,车声隐辚驰雷霆。
宓妃穿仗王母下,何必轩皇居大庭。
君王游幸无终极,万年尽是欢娱日。
文成已死方不雠,茂陵松柏秋萧瑟。

Pronunciation

shàng zhī huí

xián yáng gōng què tiān xià zhuàng , wǔ gēng wèi shì chuán jī chàng , zhòng mén dòng kāi luán jià chū , huí zhōng gēng zài yún xiāo shàng 。
yún xiāo yī lù pán qīng míng , chē shēng yǐn lín chí léi tíng 。
mì fēi chuān zhàng wáng mǔ xià , hé bì xuān huáng jū dà tíng 。
jūn wáng yóu xìng wú zhōng jí , wàn nián jìn shì huān yú rì 。
wén chéng yǐ sǐ fāng bù chóu , mào líng sōng bǎi qiū xiāo sè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.