Traditional

上書乞再任沖佑

虯枝六尺藤,方屋九寸帽;人間無處著,山水歸寄傲。
耳中聞淵明,自我發未燥,高標不可揖,七十忽已到。
明窗置經龕,奧室養丹竈,雖雲迫遲暮,要足平昔好。
悠然萬念空,快若河卷掃。
寄聲幔亭雲,行拜散人號。

Simplified

上书乞再任冲佑

虯枝六尺藤,方屋九寸帽;人间无处著,山水归寄傲。
耳中闻渊明,自我发未燥,高标不可揖,七十忽已到。
明窗置经龛,奥室养丹灶,虽云迫迟暮,要足平昔好。
悠然万念空,快若河卷扫。
寄声幔亭云,行拜散人号。

Pronunciation

shàng shū qǐ zài rèn chōng yòu

qiú zhī liù chǐ téng , fāng wū jiǔ cùn mào û rén jiān wú chǔ zhù , shān shuǐ guī jì ào 。
ěr zhōng wén yuān míng , zì wǒ fā wèi zào , gāo biāo bù kě yī , qī shí hū yǐ dào 。
míng chuāng zhì jīng kān , ào shì yǎng dān zào , suī yún pò chí mù , yào zú píng xī hǎo 。
yōu rán wàn niàn kōng , kuài ruò hé juàn sǎo 。
jì shēng màn tíng yún , xíng bài sàn rén hào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.