Traditional

上書乞祠

上書又乞奉祠歸,夢到湖邊自叩扉。
此去敢辭依馬磨,向來真慣擁牛衣。
致身途遠年齡暮,報國心存氣力微。
誓墓那因一懷祖,人間處處是危機。

Simplified

上书乞祠

上书又乞奉祠归,梦到湖边自叩扉。
此去敢辞依马磨,向来真惯拥牛衣。
致身途远年龄暮,报国心存气力微。
誓墓那因一怀祖,人间处处是危机。

Pronunciation

shàng shū qǐ cí

shàng shū yòu qǐ fèng cí guī , mèng dào hú biān zì kòu fēi 。
cǐ qù gǎn cí yī mǎ mó , xiàng lái zhēn guàn yōng niú yī 。
zhì shēn tú yuǎn nián líng mù , bào guó xīn cún qì lì wēi 。
shì mù nà yīn yī huái zǔ , rén jiān chǔ chǔ shì wēi jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.