Traditional

上書乞祠輒述鄙懷

幹祿本代耕,窮達敢自必?
早遇高皇帝,九品對宣室。
妄懷犬馬心,嫠緯不暇恤。
上恩等天地,腰領免斧鑕。
旋屬紹興末,陽谷瞻出日,賤臣復何幸,便殿首造膝。
煌煌帝堯典,推擇首秉筆。
愚患雖懇款,野性實坦率。
飄然去周行,湖海抱沈疾。
遠遊客窮塞,亭障秋蕭瑟。
聖君終記省,萬裏忽乘馹。
同朝久雕謝,存者不十一。
造廷故抱暗,下殿衰涕溢。
蹉跎又十載,憂患豈易述。
流年不貸人,白發日夜密,冠雖未即掛,馭已不容叱。
尚覬公朝恩,養老沾散秩;閉門教子孫,誌願真永畢。

Simplified

上书乞祠辄述鄙怀

干禄本代耕,穷达敢自必?
早遇高皇帝,九品对宣室。
妄怀犬马心,嫠纬不暇恤。
上恩等天地,腰领免斧鑕。
旋属绍兴末,阳谷瞻出日,贱臣复何幸,便殿首造膝。
煌煌帝尧典,推择首秉笔。
愚患虽恳款,野性实坦率。
飘然去周行,湖海抱沉疾。
远游客穷塞,亭障秋萧瑟。
圣君终记省,万里忽乘馹。
同朝久凋谢,存者不十一。
造廷故抱暗,下殿衰涕溢。
蹉跎又十载,忧患岂易述。
流年不贷人,白发日夜密,冠虽未即挂,驭已不容叱。
尚觊公朝恩,养老沾散秩;闭门教子孙,志愿真永毕。

Pronunciation

shàng shū qǐ cí zhé shù bǐ huái

gān lù běn dài gēng , qióng dá gǎn zì bì ?
zǎo yù gāo huáng dì , jiǔ pǐn duì xuān shì 。
wàng huái quǎn mǎ xīn , lí wěi bù xiá xù 。
shàng ēn děng tiān dì , yāo lǐng miǎn fǔ zhì 。
xuán shǔ shào xīng mò , yáng gǔ zhān chū rì , jiàn chén fù hé xìng , biàn diàn shǒu zào xī 。
huáng huáng dì yáo diǎn , tuī zé shǒu bǐng bǐ 。
yú huàn suī kěn kuǎn , yě xìng shí tǎn shuài 。
piāo rán qù zhōu xíng , hú hǎi bào chén jí 。
yuǎn yóu kè qióng sāi , tíng zhàng qiū xiāo sè 。
shèng jūn zhōng jì shěng , wàn lǐ hū chéng rì 。
tóng zhāo jiǔ diāo xiè , cún zhě bù shí yī 。
zào tíng gù bào àn , xià diàn shuāi tì yì 。
cuō tuó yòu shí zài , yōu huàn qǐ yì shù 。
liú nián bù dài rén , bái fā rì yè mì , guān suī wèi jí guà , yù yǐ bù róng chì 。
shàng jì gōng zhāo ēn , yǎng lǎo zhān sàn zhì û bì mén jiào zǐ sūn , zhì yuàn zhēn yǒng bì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.