Traditional

上元前一日

異縣客遊久,今年春事遲。
峭寒增酒價,微雨惱燈欺。
老態人未覺,孤愁心自知。
停車呼病婦,強出伴諸兒。

Simplified

上元前一日

异县客游久,今年春事迟。
峭寒增酒价,微雨恼灯欺。
老态人未觉,孤愁心自知。
停车呼病妇,强出伴诸儿。

Pronunciation

shàng yuán qián yī rì

yì xiàn kè yóu jiǔ , jīn nián chūn shì chí 。
qiào hán zēng jiǔ jià , wēi yǔ nǎo dēng qī 。
lǎo tài rén wèi jué , gū chóu xīn zì zhī 。
tíng chē hū bìng fù , qiáng chū bàn zhū ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.