Traditional

上元縣(浙西作)

南朝三十六英雄,角逐興亡盡此中。
有國有家皆是夢,為龍為虎亦成空。
殘花舊宅悲江令,落日青山吊謝公。
止竟霸圖何物在,石麟無主臥秋風。

Simplified

上元县(浙西作)

南朝三十六英雄,角逐兴亡尽此中。
有国有家皆是梦,为龙为虎亦成空。
残花旧宅悲江令,落日青山吊谢公。
止竟霸图何物在,石麟无主卧秋风。

Pronunciation

shàng yuán xiàn ( zhè xī zuò )

nán zhāo sān shí liù yīng xióng , jiǎo zhú xīng wáng jìn cǐ zhōng 。
yǒu guó yǒu jiā jiē shì mèng , wéi lóng wéi hǔ yì chéng kōng 。
cán huā jiù zhái bēi jiāng líng , luò rì qīng shān diào xiè gōng 。
zhǐ jìng bà tú hé wù zài , shí lín wú zhǔ wò qiū fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.