Traditional

上元夜憶長安

滄州老一年,老去憶秦川。
處處逢珠翠,家家聽管弦。
雲車龍闕下,火樹鳳樓前。
今夜滄州夜,滄州夜月圓。

Simplified

上元夜忆长安

沧州老一年,老去忆秦川。
处处逢珠翠,家家听管弦。
云车龙阙下,火树凤楼前。
今夜沧州夜,沧州夜月圆。

Pronunciation

shàng yuán yè yì cháng ān

cāng zhōu lǎo yī nián , lǎo qù yì qín chuān 。
chǔ chǔ féng zhū cuì , jiā jiā tīng guǎn xián 。
yún chē lóng què xià , huǒ shù fèng lóu qián 。
jīn yè cāng zhōu yè , cāng zhōu yè yuè yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.