Traditional

上元夜效小庾體

三五月華新。
遨遊逐上春。
相邀洛城曲。
追宴小平津。
樓上看珠妓。
車中見玉人。
芳宵殊未極。
隨意守燈輪。
(一本截首末二聯作絕句,題雲燈)。

Simplified

上元夜效小庾体

三五月华新。
遨游逐上春。
相邀洛城曲。
追宴小平津。
楼上看珠妓。
车中见玉人。
芳宵殊未极。
随意守灯轮。
(一本截首末二联作绝句,题云灯)。

Pronunciation

shàng yuán yè xiào xiǎo yǔ tǐ

sān wǔ yuè huá xīn 。
áo yóu zhú shàng chūn 。
xiāng yāo luò chéng qū 。
zhuī yàn xiǎo píng jīn 。
lóu shàng kàn zhū jì 。
chē zhōng jiàn yù rén 。
fāng xiāo shū wèi jí 。
suí yì shǒu dēng lún 。
( yī běn jié shǒu mò èr lián zuò jué jù , tí yún dēng )。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.