Traditional

上元

細細香塵暗六街,魚鱗淺碧暮雲開。
新妝褰幕全身見,誤馬隨車一笑回。
酒釅頓忘風力峭,夜長猶恨漏聲催。
京華舊侶雕零盡,短鬢成絲心未灰。

Simplified

上元

细细香尘暗六街,鱼鳞浅碧暮云开。
新妆褰幕全身见,误马随车一笑回。
酒酽顿忘风力峭,夜长犹恨漏声催。
京华旧侣雕零尽,短鬓成丝心未灰。

Pronunciation

shàng yuán

xì xì xiāng chén àn liù jiē , yú lín qiǎn bì mù yún kāi 。
xīn zhuāng qiān mù quán shēn jiàn , wù mǎ suí chē yī xiào huí 。
jiǔ yàn dùn wàng fēng lì qiào , yè cháng yóu hèn lòu shēng cuī 。
jīng huá jiù lǚ diāo líng jìn , duǎn bìn chéng sī xīn wèi huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.