Traditional

上元

病起衰顏非昔紅,偷閑聊與少年同。
一規寒玉掛樓角,千點華星來坐中。
久戍遺民雖困弊,承平舊鎮尚繁雄。
歸時瘦馬崔嵬影,定有遊人笑此翁。

Simplified

上元

病起衰颜非昔红,偷闲聊与少年同。
一规寒玉挂楼角,千点华星来坐中。
久戍遗民虽困弊,承平旧镇尚繁雄。
归时瘦马崔嵬影,定有游人笑此翁。

Pronunciation

shàng yuán

bìng qǐ shuāi yán fēi xī hóng , tōu xián liáo yǔ shǎo nián tóng 。
yī guī hán yù guà lóu jiǎo , qiān diǎn huá xīng lái zuò zhōng 。
jiǔ shù yí mín suī kùn bì , chéng píng jiù zhèn shàng fán xióng 。
guī shí shòu mǎ cuī wéi yǐng , dìng yǒu yóu rén xiào cǐ wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.