Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·上古一章

(上古,湣農也。
)遐哉上古,生棄與柱。
句龍是生,乃有甫田。
惟彼甫田,有萬斯年。
開利之源。
無乃塞源。
一廛亦官,百廛亦官,嗇夫孔艱。
浸兮暵兮,申有螽兮。
惟馨祀是患,豈止餒與寒。
嗇夫咨咨,禾秀盛苗衰。
耕之耰之,袯襫鋤犁,手胼足胝。
水之蛭螾,吮喋我肌。
我姑自思,胡不奮飛。
東人利百,西人利百。
有匪我心,胡為不易。
河水活活,萬人逐末。
俾爾之愉悅兮。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·上古一章

(上古,愍农也。
)遐哉上古,生弃与柱。
句龙是生,乃有甫田。
惟彼甫田,有万斯年。
开利之源。
无乃塞源。
一廛亦官,百廛亦官,啬夫孔艰。
浸兮暵兮,申有螽兮。
惟馨祀是患,岂止馁与寒。
啬夫咨咨,禾秀盛苗衰。
耕之耰之,袯襫锄犁,手胼足胝。
水之蛭螾,吮喋我肌。
我姑自思,胡不奋飞。
东人利百,西人利百。
有匪我心,胡为不易。
河水活活,万人逐末。
俾尔之愉悦兮。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · shàng gǔ yī zhāng

( shàng gǔ , mǐn nóng yě 。
) xiá zāi shàng gǔ , shēng qì yǔ zhù 。
jù lóng shì shēng , nǎi yǒu fǔ tián 。
wéi bǐ fǔ tián , yǒu wàn sī nián 。
kāi lì zhī yuán 。
wú nǎi sāi yuán 。
yī chán yì guān , bǎi chán yì guān , sè fū kǒng jiān 。
jìn xī hàn xī , shēn yǒu zhōng xī 。
wéi xīn sì shì huàn , qǐ zhǐ něi yǔ hán 。
sè fū zī zī , hé xiù shèng miáo shuāi 。
gēng zhī yōu zhī , bó shì chú lí , shǒu pián zú zhī 。
shuǐ zhī zhì yǐn , shǔn dié wǒ jī 。
wǒ gū zì sī , hú bù fèn fēi 。
dōng rén lì bǎi , xī rén lì bǎi 。
yǒu fěi wǒ xīn , hú wéi bù yì 。
hé shuǐ huó huó , wàn rén zhú mò 。
bǐ ěr zhī yú yuè xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.