Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·十月之郊一章

(十月之郊,造公室也。
君子居公室,當思布德行化焉。
)十月之郊,群木肇生。
陽潛地中,舒達句萌。
曀其蔚兮,不可以遊息。
乃熂蒺藜,乃夷荊棘,乃繇彼曲直,匠氏度思。
登斧以時,澤梁蓁蓁。
無或夭枝,有巨根蒂。
生混茫際,呼吸群籟。
萬人揮斤,坎坎有厲。
陸遷水濟,百力殫弊。
審方面勢,姑博其制,作為公室。
公室既成,禦燥濕風日。
棟之斯厚,榱之斯密。
如翼於飛,如鱗櫛比。
繚以周墉。
墄以崇階。
俯而望之,矗與雲齊。
石肅砆石肅砆,藻井旋題。
丹素之燝兮,椒桂之馥兮。
高閣高閣,珠綴結絡。
金鋪爛若,不集於鳥雀。
繪事告畢,賓筵秩秩,乃命旨酒琴瑟。
琴瑟在堂,莫不靜謐。
周環掩辟,仰不漏日。
冬日嚴凝。
言納其陽,和風載升。
夏日郁蒸,言用於陰,涼風颯興。
有匪君子,自賢不已,乃夢乘舟,乃夢乘車。
夢人占之,更爽其居。
炎炎則移,皎皎則虧。
木實之繁兮,明年息枝。
爰處若思,胡寧不爾思。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·十月之郊一章

(十月之郊,造公室也。
君子居公室,当思布德行化焉。
)十月之郊,群木肇生。
阳潜地中,舒达句萌。
曀其蔚兮,不可以游息。
乃熂蒺藜,乃夷荆棘,乃繇彼曲直,匠氏度思。
登斧以时,泽梁蓁蓁。
无或夭枝,有巨根蒂。
生混茫际,呼吸群籁。
万人挥斤,坎坎有厉。
陆迁水济,百力殚弊。
审方面势,姑博其制,作为公室。
公室既成,御燥湿风日。
栋之斯厚,榱之斯密。
如翼于飞,如鳞栉比。
缭以周墉。
墄以崇阶。
俯而望之,矗与云齐。
石肃砆石肃砆,藻井旋题。
丹素之燝兮,椒桂之馥兮。
高阁高阁,珠缀结络。
金铺烂若,不集于鸟雀。
绘事告毕,宾筵秩秩,乃命旨酒琴瑟。
琴瑟在堂,莫不静谧。
周环掩辟,仰不漏日。
冬日严凝。
言纳其阳,和风载升。
夏日郁蒸,言用于阴,凉风飒兴。
有匪君子,自贤不已,乃梦乘舟,乃梦乘车。
梦人占之,更爽其居。
炎炎则移,皎皎则亏。
木实之繁兮,明年息枝。
爰处若思,胡宁不尔思。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · shí yuè zhī jiāo yī zhāng

( shí yuè zhī jiāo , zào gōng shì yě 。
jūn zǐ jū gōng shì , dāng sī bù dé xíng huà yān 。
) shí yuè zhī jiāo , qún mù zhào shēng 。
yáng qián dì zhōng , shū dá jù méng 。
yì qí wèi xī , bù kě yǐ yóu xī 。
nǎi xì jí lí , nǎi yí jīng jí , nǎi yáo bǐ qū zhí , jiàng shì dù sī 。
dēng fǔ yǐ shí , zé liáng zhēn zhēn 。
wú huò yāo zhī , yǒu jù gēn dì 。
shēng hùn máng jì , hū xī qún lài 。
wàn rén huī jīn , kǎn kǎn yǒu lì 。
lù qiān shuǐ jì , bǎi lì dān bì 。
shěn fāng miàn shì , gū bó qí zhì , zuò wéi gōng shì 。
gōng shì jì chéng , yù zào shī fēng rì 。
dòng zhī sī hòu , cuī zhī sī mì 。
rú yì yú fēi , rú lín zhì bǐ 。
liáo yǐ zhōu yōng 。
qī yǐ chóng jiē 。
fǔ ér wàng zhī , chù yǔ yún qí 。
shí sù fū shí sù fū , zǎo jǐng xuán tí 。
dān sù zhī zhǔ xī , jiāo guì zhī fù xī 。
gāo gé gāo gé , zhū zhuì jié luò 。
jīn pū làn ruò , bù jí yú niǎo què 。
huì shì gào bì , bīn yán zhì zhì , nǎi mìng zhǐ jiǔ qín sè 。
qín sè zài táng , mò bù jìng mì 。
zhōu huán yǎn bì , yǎng bù lòu rì 。
dōng rì yán níng 。
yán nà qí yáng , hé fēng zài shēng 。
xià rì yù zhēng , yán yòng yú yīn , liáng fēng sà xīng 。
yǒu fěi jūn zǐ , zì xián bù yǐ , nǎi mèng chéng zhōu , nǎi mèng chéng chē 。
mèng rén zhān zhī , gēng shuǎng qí jū 。
yán yán zé yí , jiǎo jiǎo zé kuī 。
mù shí zhī fán xī , míng nián xī zhī 。
yuán chǔ ruò sī , hú níng bù ěr sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.