Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·囝一章

(囝,哀閩也。
)囝生閩方,閩吏得之,乃絕其陽。
為臧為獲,致金滿屋。
為髡為鉗,如視草木。
天道無知,我罹其毒。
神道無知。
彼受其福。
郎罷別囝,吾悔生汝。
及汝既生,人勸不舉。
不從人言,果獲是苦,囝別郎罷,心摧血下。
隔地絕天,乃至黃泉,不得在郎罷前。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·囝一章

(囝,哀闽也。
)囝生闽方,闽吏得之,乃绝其阳。
为臧为获,致金满屋。
为髡为钳,如视草木。
天道无知,我罹其毒。
神道无知。
彼受其福。
郎罢别囝,吾悔生汝。
及汝既生,人劝不举。
不从人言,果获是苦,囝别郎罢,心摧血下。
隔地绝天,乃至黄泉,不得在郎罢前。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · jiǎn yī zhāng

( jiǎn , āi mǐn yě 。
) jiǎn shēng mǐn fāng , mǐn lì dé zhī , nǎi jué qí yáng 。
wéi zāng wéi huò , zhì jīn mǎn wū 。
wéi kūn wéi qián , rú shì cǎo mù 。
tiān dào wú zhī , wǒ lí qí dú 。
shén dào wú zhī 。
bǐ shòu qí fú 。
láng bà bié jiǎn , wú huǐ shēng rǔ 。
jí rǔ jì shēng , rén quàn bù jǔ 。
bù cóng rén yán , guǒ huò shì kǔ , jiǎn bié láng bà , xīn cuī xuè xià 。
gé dì jué tiān , nǎi zhì huáng quán , bù dé zài láng bà qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.